Právní upozornění

 1. Úvod
   
   SEAT CUPRA, S.A.U. (dále jen „SEAT CUPRA“) je španělská společnost se sídlem na adrese Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, se španělským daňovým identifikačním číslem (N.I.F) A-62.390.653. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku v Barceloně, v obecném svazku 43621, na listu 205 a straně B-223602, a její kontaktní e-mailová adresa je:
   
  customercare@cupraofficial.com
   
   Společnost SEAT CUPRA je držitelem veškerých práv duševního vlastnictví a veškerých dalších práv k webovému portálu „CUPRA OFFICIAL“ (dále jen „Webový portál“ nebo jen „Web“).
   
   Tyto podmínky používání (dále označované jako „Podmínky používání“) upravují přístup k Webovému portálu a jeho používání uživateli (dále označovanými jako „Uživatelé“) a budou doplněny jakýmkoliv dalším právním textem, jímž se řídí jakákoli funkce, služba, proces, aplikace, platforma nebo prostředky potřebné pro používání Webového portálu nebo v něm obsažené.
   
   Uživatel bere na vědomí a dobrovolně a výslovně souhlasí s tím, že za používání Webového portálu nese vždy výhradní odpovědnost.
   
 2. Účel a rozsah
   
   Cílem Webového portálu je propagovat zboží a služby nabízené společností SEAT CUPRA a poskytovat Uživatelům relevantní informace o vlastnostech vozů CUPRA.
   
   Aby bylo možno tyto funkce nabízené Webovým portálem používat, je třeba se přihlásit nebo zaregistrovat. Aby se Uživatel mohl přihlásit, potřebuje uživatelský účet. Pokud jej Uživatelé již mají, mohou se přihlásit pomocí svých přístupových údajů. Pokud jej Uživatelé dosud nemají, musí se zaregistrovat jako noví uživatelé ve Webovém portálu.
   
   V tomto ohledu uděluje společnost SEAT CUPRA Uživatelům nevýhradní, nepřenosnou licenci bez práva udělovat dílčí licence k používání Webového portálu, funkcí, obsahu a dalších parametrů dostupných na tomto Webu, na které se vztahuje zbývající část podmínek uvedených v těchto Podmínkách používání a také jakékoli další podmínky používání a platná legislativa.
   
 3. Duševní a průmyslové vlastnictví
   
   Veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví, která náleží k Webovému portálu, (mimo jiné včetně všech informací, dat, databází, textů, grafiky, návrhů, obrázků, zvuků, animací, videí, softwaru, log, ochranných známek, průmyslových vzorů, know-how, průmyslových nebo obchodních tajemství a dalšího obsahu) jsou výhradním vlastnictvím společnosti SEAT CUPRA a/nebo jejích poskytovatelů licence. Z tohoto důvodu je Uživateli zakázáno jakýmkoliv způsobem používat, reprodukovat, přenášet, šířit, sdělovat, zveřejňovat, zpracovávat, distribuovat, měnit nebo zkoumat výše uvedené jiným způsobem než v rámci služby, která zahrnuje Webový portál, a jinak než pouze pro soukromé účely.
   
   Při používání Webového portálu nesmí Uživatel tento software dekompilovat, zpětně analyzovat ani zpracovávat metodami reverzního inženýrství. Uživatel je rovněž povinen zdržet se mazání, změn, obcházení či manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo systémem zabezpečení, který je případně instalován na Webovém portálu.
   
   Uživatel potvrzuje a souhlasí, že používání Webového portálu neznamená přenos žádných práv k duševnímu nebo průmyslovému vlastnictví, jako jsou například autorská práva, ochranné známky, vzory nebo jiná práva k Portálu, ani nezakládá oprávnění k tvorbě vývoje vycházejícího z Webového portálu, vyjma omezené licence k používání tohoto Webu v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.
   
   Uživatelé udělují společnosti SEAT CUPRA nevýhradní, neomezené, převoditelné právo, včetně práva na poskytování podlicencí, na užívání dat mimo osobních údajů, zejména technických dat a údajů, u nichž byla odstraněna osobní složka (anonymizované údaje), a na jakýkoli obsah, nápady, návrhy, materiály a informace, které Uživatel uvede na Webovém portálu, a to na maximální dobu povolenou zákonem a za účelem jejich užívání společností SEAT CUPRA v nejširším možném smyslu.
   
 4. Změny podmínek používání a rozsahu služeb Webového portálu
   
   Společnost SEAT CUPRA je oprávněna tyto Podmínky používání kdykoli změnit nebo aktualizovat. Uživatel bude výslovně informován v přiměřené lhůtě o jakékoli změně týkající se Podmínek používání Webového portálu. V tomto smyslu se doporučuje používat poslední aktualizovanou verzi Webového portálu, kde je k dispozici aktualizovaná verze těchto Podmínek používání. Společnost SEAT CUPRA si vyhrazuje právo rozšířit, omezit nebo změnit služby Webového portálu prostřednictvím aktualizací.
   
   Aby Uživatel mohl Webový portál používat, musí výslovně přijmout v daném okamžiku platné podmínky používání, které budou vždy uvedeny na obrazovce Webového portálu.
   
   Společnost SEAT CUPRA si dále vyhrazuje právo upravit, rozšířit či omezit rozsah služeb obsažených ve Webovém portálu nebo kdykoliv změnit jeho funkce. Provádění pravidelných úprav technického obsahu Webového portálu ze strany společnosti SEAT CUPRA je důsledkem zejména nejnovějšího vývoje nových technologií.
   
   Využívání Webového portálu a také přístup k nabízeným službám jsou pro osobní a nekomerční použití bezplatné, s výjimkou doplňkových funkcí. Služby nabízené prostřednictvím Webového portálu by však mohly zahrnovat spotřebu dat. Společnost SEAT CUPRA nenese odpovědnost za náklady na komunikaci, přenos dat nebo připojení k Internetu vynaložené Uživatelem. Více informací vám poskytne váš operátor.
   
 5. Zneužití
   
   Uživatel se zavazuje nezneužívat Webový portál a nepoužívat ani nedistribuovat jeho prostřednictvím informace za následujícím účelem:
   
    - k provádění činností v rozporu se zákonem, těmito Podmínkami používání, dobrými mravy, dobrými zvyklostmi a zavedeným veřejným pořádkem, nebo za protiprávním účelem, činností zakázaných či směřujících k porušení práv a zájmů společnosti SEAT CUPRA nebo třetích stran. Uživatel se zejména zavazuje neporušovat autorská práva, registrované názvy nebo ochranné známky a práva na ochranu osobních údajů.
   
    - k používání Webového portálu či některé jeho části na jiných soukromých nebo komerčních webových stránkách, nebo vytváření hypertextových odkazů na Webovém portálu nebo v kterémkoliv z jeho obsahů (bez výslovného a písemného svolení společnosti SEAT CUPRA).
   
    - za účelem změn, kopírování, úprav, dekompilace, analýzy nebo reverzního inženýrství, udělování licencí, pronajímání, prodávání či napodobování Webového portálu nebo jeho obsahu, jak je uvedeno v článku 3 těchto Podmínek používání.
   
    - k předávání virů či jiného škodlivého obsahu, který může ovlivnit, znehodnotit či poškodit Webový portál nebo jakoukoli připojenou síť nebo který může rušit používání Webového portálu jinými uživateli.
   
    - ke zpřístupnění, vyjmutí, nového použití, přeposlání nebo použití jakýmkoli způsobem, vcelku nebo zčásti, v jakémkoli médiu nebo na podporu jakékoli části webové platformy patřící společnosti SEAT CUPRA bez jejího předchozího a výslovného souhlasu.
   
   Společnost SEAT CUPRA je oprávněna zablokovat přístup k určitým službám Webového portálu kterémukoliv z Uživatelů v případě, že Uživatel poruší tyto Podmínky používání, práva třetích stran nebo platnou legislativu a zejména závazky vyplývající z tohoto ustanovení. Společnost SEAT CUPRA si ponechává veškerá další práva, která lze uplatnit vůči Uživateli, zejména pokud se jedná o zahájení trestního stíhání nebo správního řízení.
   
 6. Oznámení potenciálních porušení
   
   Společnost SEAT CUPRA respektuje práva třetích stran a platnou legislativu. Uživatel Webového portálu je povinen činit totéž.
   
   Zjistí-li kterýkoliv z Uživatelů protiprávní použití Webového portálu, případně použití za nezákonnými účely, je povinen neprodleně informovat společnost SEAT CUPRA zasláním e-mailu na adresu
   customercare@cupraofficial.com.
 7. Vyloučení záruky za poskytování služeb
   
   Společnost SEAT CUPRA vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila správné fungování Webového portálu. Společnost SEAT CUPRA však nemůže zajistit, že nedojde k přerušení služby při provádění oprav, případně prací údržby na Webovém portálu, nebo že nenastane nedostatečné pokrytí či nedojde k chybám v zařízení, případně v síti potřebné pro přenos dat, které jsou mimo její kontrolu. Společnost SEAT CUPRA přijme vhodná opatření k minimalizaci uvedených přerušení.
   
   Přestože společnost SEAT CUPRA vynakládá maximální úsilí, aby informace obsažené na Webovém portálu byly aktuální a přesné, je třeba tyto informace považovat pouze za orientační, a proto je jejich jediným účelem poskytnout obecné údaje, nikoliv podrobné nebo konkrétní informace o produktech a službách, které se na uvedených webových stránkách nacházejí. V tomto ohledu mohou uvedené informace podléhat změnám a neměly by být chápány jako závazná nabídka, propagace nebo marketing produktů či služeb souvisejících se značkou SEAT CUPRA.
   
 8. Povinnosti
   
   Uživatel používá Webový portál na své vlastní riziko. Aby mohl Uživatel Webový portál používat, je třeba, aby se nejprve zaregistroval a přijal Podmínky používání. Vstupem na Webový portál se Uživatel zavazuje používat jej v souladu s platnou legislativou a nese odpovědnost vůči společnosti SEAT CUPRA, případně vůči třetím stranám za jakoukoli škodu vyplývající z jakéhokoli porušení uvedeného závazku. V tomto smyslu společnost SEAT CUPRA nenese odpovědnost za žádnou škodu ani změnu zařízení Uživatele vyplývající z používání Webového portálu.
   
   V každém případě je Uživatel v plném rozsahu odpovědný za data a obsah přenesený či sdělený společnosti SEAT CUPRA. Společnost SEAT CUPRA žádný takový obsah neřídí ani nesleduje, nestanoví-li rozhodnutí příslušného soudu nebo správního orgánu něco jiného. Společnost SEAT CUPRA si vyhrazuje právo odstranit nebo zabránit zobrazení uvedeného obsahu, dokud nebude prokázáno vlastnictví předmětného materiálu nebo jeho legálnost.
   
   Společnost SEAT CUPRA přijímá svůj podíl odpovědnosti podle aktuálně platné legislativy, zejména pokud se jedná o odpovědnost za úmyslně protiprávní jednání nebo hrubou nedbalost v souvislosti s provozováním Webového portálu, a za záruky, které výslovně uděluje.
   
   Společnost SEAT CUPRA nenese odpovědnost za žádné případné chyby zabezpečení, k nimž může dojít, ani za žádnou škodu způsobenou na zařízení Uživatele (hardware a software), případně na souborech a dokumentech uložených na zařízení v důsledku přítomnosti viru v zařízení použitém Uživatelem k přihlášení ke službám a obsahu Webového portálu, za žádnou poruchu internetového připojení, poruchu telefonu, rušení, opomenutí nebo odpojení Webového portálu za provozu vlivem faktorů, které jsou mimo kontrolu společnosti SEAT CUPRA.
   
   Tento Webový portál může obsahovat odkazy na jiné webové stránky (včetně sociálních sítí) a v nich obsažené informace, případně služby získané od třetích stran za účelem usnadnění přístupu Uživatele k informacím poskytovaným korporátními partnery či sponzory. Společnost SEAT CUPRA nemá nad těmito stránkami kontrolu a nenese odpovědnost za jejich obsah, jejich provoz ani přenos dat od těchto třetích stran. Společnost SEAT CUPRA nabízí Uživatelům tyto odkazy a informace, případně služby pouze pro pohodlí Uživatele a přenechává Uživateli odpovědnost za přečtení a přijetí podmínek používání a zásad ochrany osobních údajů uvedených na propojených webových stránkách. V žádném případě nedochází k výměně osobních údajů s těmito externími webovými stránkami.
   
   Společnost SEAT CUPRA dále nemůže mít kontrolu nad informacemi, obsahem, produkty nebo službami poskytovanými třetími stranami, které umísťují své odkazy na Webovém portálu. Z tohoto důvodu nenese společnost SEAT CUPRA žádnou odpovědnost, která případně vznikne v důsledku použití jakýchkoli cizích funkcí, technologií, služeb nebo platforem na straně Uživatele. V tomto ohledu se Uživatel zavazuje bránit a chránit společnost SEAT CUPRA před jakoukoli odpovědností či úhradami jakýchkoli náhrad škody v důsledku porušení nebo incidentu vztahujícího se k použití funkcí, technologií, služeb nebo platforem těchto třetích stran Uživatelem, bez ohledu na skutečnost, že jsou k dispozici prostřednictvím Webového portálu.
   
   Společnost SEAT CUPRA nemá obecně kontrolu nad používáním Webového portálu Uživateli. Společnost SEAT CUPRA zejména nezaručuje, že používání Webového portálu Uživateli bude v souladu se zákonem, těmito Podmínkami používání, dobrými mravy, veřejným pořádkem a obecně přijímanými dobrými zvyklostmi, a ani že toto používání bude obezřetné a bez právních vad. Z tohoto důvodu společnost SEAT CUPRA nenese odpovědnost za používání obsahu Webového portálu Uživateli, které může představovat porušení vnitrostátního nebo mezinárodního práva nebo práv na duševní vlastnictví nebo jakéhokoli práva jiné třetí strany.
   
 9. Ochrana osobních údajů
   
   Společnost SEAT CUPRA chrání osobní údaje uživatelů a používá je pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo za předpokladu, že k tomu uživatelé dali souhlas. Další informace o této problematice naleznou uživatelé v sekci 
  Zásady ochrany osobních údajů.
   
 10. Zásady používání souborů cookie a podobných technologií
   
   Další informace k tomuto tématu naleznou uživatelé v sekci 
  Zásady používání souborů cookie.
   
 11. Oddělitelnost
   
   Nezákonnost, neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli z ustanovení těchto Podmínek používání nemá vliv na platnost ostatních ustanovení, pokud nejsou zásadním způsobem dotčena práva a závazky smluvních stran podle Smlouvy. Zásadní znamená jakoukoli situaci, kdy dojde k vážnému poškození zájmů kterékoli ze smluvních stran nebo k narušení účelu těchto Podmínek používání. Předmětná ustanovení budou nahrazena nebo začleněna do jiných ustanovení, která budou v souladu s právem a která budou mít stejný účel jako nahrazované ustanovení.
   
 12. Rozhodné právo, kompetentní soudy
   
    a. Tyto Podmínky používání se řídí španělským obecným právem; pokud má Uživatel status spotřebitele, vztahují se na tyto Podmínky používání také veškeré související platné místní právní předpisy.
   
    b. Veškeré spory nebo nároky související s těmito Podmínkami používání podléhají jurisdikci soudů a rozhodčích tribunálů města Barcelony (Španělsko) a v případě, že uživatel jedná v postavení spotřebitele, soudu v místě bydliště Uživatele/spotřebitele.
   
    c. Uživatel, pokud vystupuje jako spotřebitel, může rovněž jakýkoli spor vyplývající z těchto Podmínek používání nebo s nimi související řešit pomocí prostředků alternativního řešení sporů („ADR“). Seznam platforem alternativního řešení sporů, které poskytuje Evropská komise, naleznete na tomto odkazu: 
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
   
 13. Technické požadavky 
   
   Rádi bychom vysvětlili, které funkční moduly jsou potřebné k používání Webové platformy a co z nich uživatelé získají.
   
  (i) Prohlížeč
   
   Prohlížeče jsou programy používané k prohlížení (nebo „procházení“) internetových stránek. Prohlížeče převádějí jazyk HTML internetových stránek na jejich zobrazení v počítači v podobě klasických webových stránek. Moderní prohlížeče dokážou kromě textu zobrazovat také grafiku, videoklipy a další datové formáty, někdy s pomocí plug-in či add-on modulů nebo jiných zobrazovacích prostředků. Mezi prohlížeče, které jsou v současné době podporovány, patří Internet Explorer (od verze 11), Microsoft Edge, Mozilla Firefox (od verze 60) a Google Chrome (od verze 67).
   
  (ii) Nastavení prohlížeče
   
   Pro nejlepší zobrazení Webové platformy doporučujeme následující nastavení prohlížeče, např. Internet Explorer:
   
   Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer, klikněte na následující tlačítko: Ozubené kolečko „Doplňky“ vpravo nahoře, pak zvolte „Možnosti internetu“ a otevřete si záložku „Pokročilé funkce“. V okně „Multimédia“ v dolní třetině obrazovky zaškrtněte políčko „Zobrazit obrázky“.
   
  (iii) Doporučené pluginy
   
   Při používání webové platformy doporučujeme následující pluginy:
   
   Acrobat Reader: Aplikace Acrobat Reader umožňuje uživateli prohlížet a tisknout například brožury a tabulky ve formátu PDF (Portable Document Format).
   
  (iv) Další požadavky:
   
   DSL připojení k internetu (alespoň 512k)
   Java a JavaScript
   Rozlišení obrazovky: min. 1024 x 768
   
   
   © SEAT CUPRA, S.A.U. 2018. Úplná i částečná reprodukce je zakázána. Všechna práva vyhrazena.